ПРАВИЛНИК НА ЕКОПРОМАКС
РЕГИСТРАЦИЯ
 1. Регистрацията се извършва с подписването от страна на потребителя на Регистрационен договор и закупуване на потребителски комплект.
 2. Регистрацията влиза в сила след одобрение от фирмата, издаване на членска карта и регистрационен номер.
 3. Регистрирани потребители могат да бъдат дееспособни лица над 18 години.
 4. Регистриран потребител може да стане частно или юридическо лице (ЕТ, ООД, ЕООД или събирателно дружество). Юридическото лице трябва изрично да посочи упълномощено от него лице за контакти.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
 1. Всеки регистриран потребител на ЕКОПРОМАКС е независим и действа от свое име и за своя сметка. Той не трябва да се представя като служител, партньор, агент или законен представител на фирмата. Всеки регистриран потребител може да се изказва пред трети лица като не въвежда в заблуждения, че той/тя е служител на фирмата, а се обяснява че е независим от компанията.
 2. Всеки регистриран потребител може да извършва дейност във всяка страна, която е част от концепцията за бъдещо развитие на ЕКОПРОМАКС.
 3. Регистрираният потребител може да пазарува от офисите на фирмата, както и да се възползва от бизнес възможността НЕУСТОИМОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
 4. Потребителите не трябва по никакъв начин да представят невярно качествата, характеристиките или съдържанието на продуктите и маркетинг плана НЕУСТОИМОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. По отношение на продуктите не бива да се правят твърдения, различни от записаните върху етикетите или в официалната литература на фирмата. Потребителите следва да обезщетят фирмата за всякакви разходи или щети, които могат да възникнат в резулата на подобни погрешни интерпретации.
 5. Регитрираният потребител се задължава да се отнася справедливо и честно към ЕКОПРОМАКС, другите регистрани потребители и клиентите на фирмата.
 6. Всеки регистриран потребител е длъжен стриктно да спазва законите и правните норми на страната, в която работи.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПОНСОРА
 1. Спонсорът се задължава да осигури получаването на началният комплект за всички спонсорирани от него, както и да ги въведе в начина на работа, да ги запознае с продуктите и предложенията, които предоставя фирмата.
 2. Той трябва да информира своите сътрудници за новостите, които има във фирмата.
ПОРЪЧКИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИ
 1. Всеки регистриран дистрибутор може да пазарува от офисите и представителствата на фирмата, срещу представяне на членска карта, по ценоразпис определен от фирмата.
 2. В градовете, в които ЕКОПРОМАКС има официални офиси или представителства – дисконти обслужването на клиенти и сътрудници става чрез тях.
 3. В населени места, в които такива представителства не съществуват, продуктите могат да се поръчат – заявяват по телефон или електронна поща, в централния офис или в най-близкия обслужващ дисконт на фирмата за района.
 4. След потвърждаване на заявката и извършване на плащането на сумата в брой или след представяне на платежно нареждане, вносна бележка, бордеро или друг платежен документ, фирмата изпраща заявените продукти съгласно утвърден график на доставки.
 5. Всички поръчки се проверяват в момента на получаване и при констатиране на количествено или качествено несъответствие се уведомяват засегнатите страни.
 6. При форсмажорни обстоятелства и причини, независищи от фирмата ЕКОПРОМАКС не носи отговорност за забавянето на доставката.
 7. Няма изискване за миинимална стойност на поръчката.
 8. За заявки до 29,99 лв. към сумата на продуктите се начисляват 2 лв. за транспортни разходи.
 9. За заявки над 30,00 лв. транспортните разходи по получаването на стоката са за сметка на фирмата.
 10. Всеки регистриран потребител се задължава да се отнася с грижата на добър стопанин към получените от фирмата продукти, като не нарушава целостта на опаковките и етикетите.
АВТОРСКО ПРАВО И ЗАПАЗЕНА ТЪРГОВСКА МАРКА
 1. Регистрираният потребител не може да дава интервюта за медиите, както и да използва същите за реклама без предварително писменно съгласие на фирмата.
 2. Рекламните материали на фирмата могат да се използват само по предназначение.
 3. Всички печатни материали, фотографии, дизайн, музика и текст са интелектуална собственост на фирмата и не могат да се размножават частично или цялостно от който и да било без предварително писмено съгласие на ЕКОПРОМАКС.
 4. Сътрудниците нямат право без писменно разрешение на фирмата да тиражират, отпечатват и разпространяват рекламни, печатни и обучаващи материали.
 5. Не се разрешава на регистрираните потребители да използват авторски материали на фирмата включително търговски марки, лого, символи, фотографии и др., в собствените си страници в интернет без предварителното писменно съгласие на фирмата.
 6. Сътрудниците могат да установяват връзка с официалната страница в интернет.
ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
 1. Фирма ЕКОПРОМАКС гарантира на своите сътрудници и клиенти, че нейните продукти са с много високо качество и съответстват на техническите спецификаци.
 2. Всеки един продукт от каталога на ЕКОПРОМАКС е със 100% гаранция на качество.
 3. Всеки един от продуктите, закупен от фирмата може да бъде върнат, при положение, че е изразходвано не повече от една четвърт от него. Срокът, в който даден продукт може да бъде рекламиран е 30 дни от датата на закупуването му.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
 1. Всеки регистриран потребител има две възможности за получаване на възнаграждения:
  • директно – търговска отстъпка;
  • индиректно – структурно възнаграждение.
 2. Търговската отстъпка представлява разликата между крайната цена на продукта, определена от ЕКОПРОМАКС и дистрибуторската цена на същия.
 3. Структурните възнаграждения се определят на базата на всички лични продажби на сътрудника, както и на тези от неговата структура за всеки календарен месец съобразно маркетинг плана на ЕКОПРОМАКС – НЕУСТОИМОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 4. За получаване на структурното месечно възнаграждение е необходимо регистрираният потребител да потвърди своята активност като пазарува на личният си код за минимум 20 точки в рамките на месеца.
 5. Структурното възнаграждение за отчетния период се изплаща след 10 число на всеки следващ месец след приключване на отчетния период.
 6. По Решение на ЕКОПРОМАКС веднъж в годината месеците се сливат и се броят за един отчетен период.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАБОТА
 1. Продуктите на ЕКОПРОМАКС не могат да се излагат и продават в търговската мрежа.
 2. Регистрирани потребители на ЕКОПРОМАКС, които работят в сферата на услугите (например фризьорски, козметични салони и др.) могат да излагат и продават продукти на фирмата в своите офиси след писмено разрешение от фирмата.
 3. Забранява се опаковане или преопаковане на продуктите на ЕКОПРОМАКС.
 4. Забранява се предлагането на продукти на ЕКОПРОМАКС на цени, различни от установените от фирмата.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. ЕКОПРОМАКС си запазва правото във всеки един момент да допълва и променя настоящия Правилник, като информира своевременно сътрудниците за предстоящите промени.
 2. Фирмата си запазва правото да променя ценоразписа като предварително информира своите сътрудници за това.
 3. При възникване на ситуации, неописани в правилника се отправя писмено запитване до ЕКОПРОМАКС
за контакти: ekopromax@abv.bg